Start a conversation

Release notes Castor SMS August 2020 - version 2020.16

For English see below

Dinsdag 11 augustus 2020, versie 2020.16

Aanpassingen:

  • Notificatie gebeurtenis 'Studie is gestart' is toegevoegd en kan een e-mail en/of taak activeren zodra de studie op studiestatus 'Gestart' komt te staan.
  • Als voorbereiding op het toevoegen van bulk acties in het Gebruikersmenu, is paginering aan het menu toegevoegd.
  • In het standaard Kwartaalrapportage export rapport zijn nu ook inclusieaantallen toegevoegd.

Changes:

  • Notification event 'Study is started' is added and can trigger an email and/or task when a study is set to study status 'Started'.
  • As preparation for the to be implemented bulk actions in the Users menu, pagination in this menu is added.
  • Inclusion numbers are added to the default Quarterly export report.


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted